Concursos
Subhasta pública per la venda de marquesines de fusta de les parades d’autobús

                                                                 Degut a problemes tècnics no es possible realitzar la descarrega
                                    del plec de bases correctament,
si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                                               Disculpeu les molèsties

                                                                                                               Edicte

Edicte del 27-2-2019 pel qual es  convoca la subhasta pública per la venda de marquesines de fusta de les parades d’autobús.

A proposta de la Junta de Govern del 4 de febrer del 2019, el Consell de Comú, en sessió de data 27 de febrer de 2019 va acordar la venda mitjançant subhasta pública de sis marquesines de fusta de les parades d’autobús col·locades a la parròquia d’Ordino.

Inventari material
                                                                 MATERIAL                                                                                                   UNITATS
Marquesines de fusta existents col·locades a les corresponents parades d’autobús                                     6

Les persones interessades poden veure les marquesines de fusta de les parades d’autobús que estan col·locades a: Arans, la Cortinada (2), Ansalonga, Sornàs i a la zona de la Clota Verda a Ordino, les quals es troben en sentit de baixada direcció cap a la Massana i identificades al full annex.

La subhasta pública tindrà lloc a la sala de consell de casa comuna vella, el dia 5 d’abril de 2019 a les 12 hores.

El preu de sortida en primera subhasta serà de 300 € per unitat i les dites seran de  100 €.

En segona subhasta, la mesa de contractació podrà rebaixar el preu de sortida en franges de 50 € fins a un màxim de preu de 100 € per unitat i reiniciar el procediment de subhasta, en el mateix dia i lloc.

La mesa de contractació estarà formada per:
-    La presidència (Secretària general o en el seu defecte el cap del departament d’Obres)
-    Un vocal, representant del departament de Finances i que farà les funcions de secretari.
-    L’interventor comunal.

La mesa de contractació adjudicarà els béns subhastats al licitador més dient d’entre els que hi concorrin. El Comú podrà declarar totalment o parcialment deserta la subhasta, si no es presenten propostes o aquestes no compleixen amb els requisits de la subhasta.

El o els adjudicataris hauran d’efectuar el pagament en un termini màxim de 15 dies a partir de l’adjudicació i hauran de retirar les marquesines de fusta en un termini màxim de 15 dies.

Per a qualsevol informació complementària, els interessats es poden adreçar al departament d’Obres del Comú d’Ordino, telèfon 878144.

Ordino, 27 de febrer de 2019J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 0,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino