Concursos
Concurs públic nacional per la realització del servei d’anàlisis de la potabilitat de l’aigua de la xarxa de la Mancomunitat de Serveis del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino

 
 
                                                                                  Edicte
 
Edicte del 8-3-2021 pel qual es convoca concurs públic per la realització del servei d’anàlisis de la potabilitat de l’aigua de la xarxa de la Mancomunitat de Serveis del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.
 
 
En data 23 de febrer de 2021, la Comissió Gestora de la Mancomunitat de Serveis, va aprovar el plec de bases i condicions tècniques i administratives per la convocatòria del concurs públic per la realització del servei d’anàlisis de la potabilitat de l’aigua de la xarxa de la Mancomunitat de Serveis del Comú i dels Quarts de la parròquia d’Ordino.
 
Les persones interessades a participar al concurs, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 20,50 € o bé en suport informàtic a un preu de 15,50 €. També es pot descarregar a la pàgina web www.tramitsordino.ad, apartat concursos.
 
Les propostes han d’ésser presentades abans de les 12.00 hores del dia 19 d’abril de 2021 al Servei de Tràmits.
 
L’obertura dels plecs s’efectuarà el mateix dia a les 12.15 hores.
 
Tot el que es fa públic per a general coneixement i efectes.
 
 
Ordino, 8 de març de 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Àngel Mortés Pons
President de la Mancomunitat de Serveis
 de la parròquia d’Ordino
 

Cost : 15,50 €

© Tràmits - Comú d'Ordino