Concursos
Informació pública l'oferta al concurs per la selecció d'un soci privat que adquirirà la majoria de capital social de Secnoa, SAU i per la concessió administrativa (NO ES POT DESCARREGAR PER AQUESTA WEB)

                                   No es possible realitzar la descarrega del plec de bases per aquesta web,
                                             si us plau adreceu-vos al Servei de Tràmits del Comú d’Ordino.
 
                                                                            Disculpeu les molèstiesEdicte

Edicte del 7-2-2018 pel qual es treu a informació pública l'oferta al concurs per la selecció d'un soci privat que adquirirà la majoria de capital social de Secnoa, SAU i per la concessió administrativa de l'ús privatiu dels béns del camp de neu.


Vist que el Comú d’Ordino va convocar per Edicte, de data 10 de novembre del 2017, un concurs nacional per la selecció d’un soci privat que adquirirà la majoria del capital social de Secnoa, SAU i per a la concessió administrativa de l’ús privatiu dels béns que integren el Camp de neu Ordino-Arcalís.

Vist que per Edicte, de data 4 de desembre del 2017, es va ampliar el termini de presentació d’ofertes fins el 22 de gener de 2018.

Vist l’informe elaborat per la mesa de contractació, relatiu a l’anàlisi de les ofertes rebudes i l’informe d’oportunitat econòmica, elaborat per la intervenció comunal, en referència al concurs mencionat en el punt anterior.

Considerant que de la valoració de l’informe elaborat per la mesa de contractació de la única oferta rebuda, se’n desprèn que aquesta compleix amb escreix els criteris d’adjudicació del plec de bases, però a la vegada complementa alguns aspectes d’aquest plec i dels seus documents annexos.

A fi de dotar del màxim de garanties el procés de licitació, mitjançant el procediment de competència de projectes, i en compliment dels principis de publicitat i concurrència.

El Comú d’Ordino per acord adoptat en la sessió celebrada el dia 7 de febrer del 2018, sotmet a informació pública la documentació de l’oferta que complementa alguns aspectes del plec de bases presentada per Saetde i atorga un nou termini per tal que es puguin presentar noves ofertes en ares de garantir de forma amplia els principis de publicitat i concurrència.
La documentació de l’oferta que complementa alguns aspectes del plec de bases es troba a la disposició dels interessats que desitgin consultar-la al Comú d’Ordino, en l’horari comprès entre les 8.00h i les 16.00h.
Les persones interessades en presentar una oferta, poden retirar la documentació al Servei de Tràmits en horari d’atenció al públic. La documentació es pot adquirir en paper a un preu de 700 € o bé en suport informàtic a un preu de 500 €.
Complementàriament, prèvia hora i data convinguda, les persones interessades podran consultar directament als tècnics del Comú tots aquells aspectes que considerin necessaris en relació a l’expedient.
La durada de l’exposició pública és de 13 dies hàbils, comptats des de l’endemà de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra.
Les propostes es podran presentar durant el termini indicat, al servei de Tràmits del Comú d’Ordino, situat a la planta baixa de l'edifici administratiu, durant el mateix horari indicat anteriorment per a la consulta.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Ordino, 7 de febrer de 2018


J. Àngel Mortés Pons
Cònsol major

Cost : 500,00 €

© Tràmits - Comú d'Ordino